MTÜ KÕRTSIALUSE KÜLA SELTS » Põhikiri

MITTETULUNDUSÜHING Kõrtsialuse küla selts põhikiri muudetud 03_12_2011.pdf

 

MITTETULUNDUSÜHING
Kõrtsialuse Küla Selts

03. detsembril 2011.a muudetud redaktsioon


PÕHIKIRI.

1. ÜLDSÄTTED.
1.1    Käesoleva põhikirja alusel tegutsev mittetulundusühing Kõrtsialuse Küla Selts (edaspidi "selts") on vabatahtliku rahvaliikumise põhimõttel tegutsev ühendus, mis on seadusega sätestatud korras registreeritud ning on loodud Kõrtsialuse küla majandusliku, sotsiaalse kultuurilise arengu toetamiseks; külaelanike huvide ja vajaduste kaitsmiseks või muude mittetulunduslike eesmärkide saavutamiseks.
1.2    Seltsi tegevuskoht ja juriidiline aadress on: Kõrtsialuse küla, Aseri vald, Ida-Viru maakond, 43406.
1.3    Seltsi põhiliseks eesmärgiks ei ole oma liikmetele ainelise tulu saamine ja jaotamine. Selts kasutab tulusid üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
1.4    Selts on juriidiline isik alates tema registreerimise momendist, tal on oma arveldusarve ning muu vajalik sümboolika.
1.5    Seltsil on õigus osaleda teistes organisatsioonides, mille tegevuse eesmärk vastab tema ülesannetele.
1.6    Seltsi majandusaasta algab 01. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. SELTSI EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID.
2.1    Seltsi tegevuse eesmärgiks on külade majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise arengu toetamine ning külaelanike huvide kaitsmine.
2.2    Tegevuse põhieesmärgist tulenevateks eesmärkideks on:
2.2.1  eelnimetatud põhieesmärki taotlevate füüsiliste ja juriidiliste isikute tegevuse ühendamine ja omavahelise koostöö korraldamine;
2.2.2  teabe hankimine, süstematiseerimine ja levitamine ning vastavate institutsioonide loomisele kaasaaitamine;
2.2.3    säästva arengu, loodushoiu ja heakorra põhimõtete realiseerimisele kaasaaitamine;
2.2.4    külakultuuri ja traditsioonide propageerimine ning edendamine.
2.2.5    küla arengukava koostamine.
2.3     Majandustegevus mis on vajalik seltsi tegevuseks ja seltsimaja majanduskulude katmiseks:
2.3.1    turismiteenus
2.3.2    toitlustamine ja peoteenus
2.3.3    majutusteenus
2.3.4    transporditeenus (välja arvatud litsentseeritav tegevus)
2.3.5    sauna ja massaažiteenus
2.3.6    heakorrateenus
2.3.7    sotsiaalteenused
2.3.8    infotehnoloogia ja konsultatsiooniteenus
2.3.9    suveniiride tootmine ja müük
2.3.10    seminaride ja näituste korraldamine
2.3.11    keskkonnahariduse korraldamine

3. LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED.
3.1  Liikmeks vastuvõtmine:
3.1.1    seltsi liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga füüsiline ja eraõiguslik juriidiline isik, kes soovib arendada seltsi eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust; esitab juhatusele vabas vormis kirjaliku avalduse, milles kohustub täitma seltsi põhikirja ja tasub üldkoosoleku poolt kinnitatud sisseastumismaksu.
3.1.2    sisseastumismaksu ja liikmemaksu suuruse kehtestab üldkoosolek.
3.1.3    sisseastumismaks tuleb tasuda 1 kuu jooksul liikmeks vastuvõtmisest alates
3.1.4    liikmemaks tuleb tasuda 2 kuu jooksul üldkoosoleku poolt maksu määra kinnitamisest.
3.1.5    seltsi liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatuse koosolek taotleja avalduse alusel.
3.1.6    otsus võetakse vastu lihthäälteenamusega avalduse esitamisele järgneval juhatuse koosolekul.
3.1.7    juhatus peab seltsi liikmete arvestust.
3.2. Liikme õigused:
3.2.1  seltsi liikmel on õigus osaleda seltsi tegevuses, valida ja olla valitud juhatusse või revidendiks, esitada ettepanekuid ja arupärimisi seltsi üldkoosolekule, juhatusele ja revidendile seltsi tegevuse kohta, samuti seltsist välja astuda.
3.3. Liikme kohustused:
3.3.1  seltsi liikmed on kohustatud järgima seltsi põhikirja ning seltsi juhatuse ja üldkoosoleku otsuseid, mis on vastavuses seaduse ja käesoleva põhikirjaga.
3.4  Liikme väljaastumine:
3.4.1  seltsi liikmed võivad seltsi liikmeskonnast lahkuda seltsi juhatusele esitatava avalduse alusel. Liikmesolek lõpeb lahkumisavalduse esitamise kuupäeval.
3.5. Liikme väljaarvamine:
3.5.1    seltsi liikme võib seltsist välja arvata siis, kui tema tegevus on vastuolus seltsi põhikirjaga või kahjustab seltsi mainet, kui liige ei täida seltsi juhatuse või üldkoosoleku otsuseid, ei ole tasunud liikmemaksu vastavalt kehtestatud korrale või mõnel muul mõjuval põhjusel;
3.5.2    liikme väljaarvamise seltsist otsustab juhatus. Juhatuse sellekohasele otsusele võib seltsi liige esitada kaebuse seltsi üldkoosolekule, kelle otsus on lõplik.
3.6. Liikmelisuse lõppemise tagajärjed:
3.6.1    liikmelisuse lõppedes sisseastumis- ja liikmemakse ei tagastata.
3.6.2    isikul, kelle liikmelisus on seltsis lõppenud, ei ole õigust seltsi varale.

4. STRUKTUUR JA JUHTIMINE.
4.1. Seltsi juhtimis- ja kontrollorganid on:
4.1.1    üldkoosolek;
4.1.2    juhatus;
4.1.3    revident.

5. ÜLDKOOSOLEK.
5.1  Seltsi kõrgemaks organiks on seltsi liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik seltsi liikmed.
5.2  Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
5.2.1    seltsi põhikirja kinnitamine ja muutmine;
5.2.2    seltsi tegevuse eesmärgi muutmine;
5.2.3    aastaaruande ja bilansi kinnitamine, hinnangu andmine juhatuse liikmete tegevusele;
5.2.4    aasta eelarve, sisseastumis- ja liikmemaksude määra kinnitamine;
5.2.5    juhatuse liikmete ja revidendi valimine;
5.2.6    juhatuse liikmete arvu ja nende tasustamise korra kehtestamine;
5.2.7    seltsi pikaajalise strateegia kindlaksmääramine;
5.2.8    juhatuse liikme või teise seltsi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes seltsi esindaja määramine;
5.2.9    seltsi lõpetamine, reorganiseerimise, ühinemise või jagunemise otsustamine.
5.3    Seltsi üldkoosolek toimub vähemalt üks kord kvartalis ning selle kutsub kokku juhatus.
5.4    Erakorralise koosoleku peab juhatus kokku kutsuma kui seda nõuab 1/3 seltsi liikmetest.
5.5    Üldkoosoleku kokkukutsumisest peab ette teatama vähemalt 7 päeva.
5.6    Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui selles osaleb üle poole liikmetest.
5.7    Kui üldkoosolekul on vähem kui pooled liikmed, ei ole üldkoosolek pädev otsuseid vastu võtma. Juhatus kutsub kahe nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev vastu võtma otsuseid, sõltumata liikmete arvust.
5.8    Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada seltsi liige või tema esindaja, kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Esindajaks võib olla ainult teine seltsi liige.
5.9    Üldkoosolekul hääletamisel on igal seltsi liikmel üks hääl. Liige ei või hääletada, kui selts otsustab tema või temaga võrdselt majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist; temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist.
5.10    Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletavad üle poole koosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest;
5.11    Seltsi liige, kes on ka juhatuse liige, ei või hääletada seltsi majandusaasta aruande kinnitamisel otsustamisel. Seltsi liige, kes on ka juhatuse liige või mõne teise ühingu liige, ei või hääletada seltsi poolt tema vastu nõude esitamise otsustamisel.
5.12    Seltsi põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud seltsi liikmetest või nende esindajatest. Põhikirja muudatus jõustub selle registrisse kandmise hetkest.

6. JUHATUS.
6.1    Seltsi tegevuse juhtimiseks valitakse ühe kuni nelja liikmeline juhatus.
6.2    Seltsi juhatuse liikmed valitakse üldkoosolekul kolmeks aastaks. Juhatuse liikme võib tagasi kutsuda üldkoosoleku otsusega.
6.3    Juhatuse pädevusse kuulub:
6.3.1    ettepanekute tegemine seltsi üldkoosolekute päevakorda;
6.3.2    seltsi üldkoosolekute kokkukutsumine ja läbiviimise korraldamine;
6.3.3    sisseastumis- ja liikmemaksude tasumise korra kehtestamine;
6.3.4    liikmete ja sisseastumis- ja liikmemaksude arvestuse pidamine;
6.3.5    uute liikmete vastuvõtmine ja liikmete väljaarvamine;
6.3.6    seltsi tegevuse kavandamine;
6.3.7    aastaaruande ja bilansi läbivaatamine ning esitamine üldkoosolekule;
6.3.8    aasta eelarve projekti koostamine ning esitamine üldkoosolekule;
6.3.9    koostöölepete sõlmimine;
6.3.10    seltsi raamatupidamise korraldamine vastavalt raamatupidamisseadusele;
6.3.11    muude küsimuste otsustamine, mis ei kuulu üldkoosoleku pädevusse.
6.4    Igal juhatuse liikmel on mittetulundusühingu esindamise õigus eraldi.
6.5    Igal juhatuse liikmel on  koosolekul üks hääl ja otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
6.6    Juhatuse koosoleku protokollidele ja otsustele kirjutavad alla esimees ja protokollija, kes valitakse juhatuse poolt.
6.7    Juhatus moodustab vajaduse korral alalisi või ajutisi töögruppe ja komisjone spetsiifiliste küsimuste arutamiseks ja ettevalmistamiseks ning võib kutsuda nende töös osalema ka eksperte ja spetsialiste väljastpoolt seltsi liikmeskonda.
6.8     Juhatuse liige ei või oma kohustusi volitada teistele isikutele.
6.9     Juhatus peab edastama seltsi liikmetele vajalikku teavet seltsi juhtimise kohta ning esitama nende nõudel vastava aruande.
6.10     Juhatuse liige ei või osaleda hääletamises, kui otsustatakse tema või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemist, temaga kohtuvaidluse alustamist või lõpetamist seltsi poolt.
6.11     Juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega seltsile tekitatud kahju eest solidaarselt. Vastutusest on vabastatud juhatuse liige, kes otsuse vastuvõtmisel oli eriarvamusel, mis on fikseeritud protokollis.

7. JÄRELVALVE.
7.1    Seltsi kontrollorganiks on revident. Revident valitakse üldkoosoleku poolt
7.2    Revident kontrollib seltsi juhtorganite poolt vastu võetud otsuste täitmist, vara ja vahendite kasutamist ja käsutamist, vähemalt üks kord aastas s.o. majandusaasta lõppedes 2 kuu jooksul.
7.3    Revident annab oma tegevusest aru üldkoosolekul.

8. SELTSI VAHENDID, NENDE MOODUSTAMINE JA KASUTAMINE.
8.1  Seltsi vahendid moodustavad:
8.1.1    sisseastumis- ja liikmemaksud;
8.1.2    füüsiliste ja juriidiliste isikute vahenditest ja varadest, annetustest ja sponsorlusest;
8.1.3    heategevusüritustel saadud summadest ja seltsi finantstuludest;
8.1.4    kirjanduse, informatsiooni, õppevahendite ja muu sarnase müügi tuludest;
8.1.5    tasuliste ürituste pääsmete realiseerimisest;
8.1.6    riiklikest toetustest;
8.1.7    välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide abist;
8.1.8    muudest tuludest ja laekumistest.
8.1.9    majandustegevusest saadud tulust

9. SELTSI REORGANISEERIMINE VÕI LÕPETAMINE.
9.1  Selts reorganiseeritakse üldkoosoleku otsuse alusel.
9.2  Selts lõpetatakse:
9.2.1    üldkoosoleku otsuse alusel, kui selle poolt on antud 3/4 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmete häältest.
9.2.2    pankrotimenetluse alustamisel seltsi vastu, juhatuse liikmed peavad esitama pankroti avalduse, kui selgub, et seltsil on vähem vara kui võetud kohustusi. Avalduse esitamata jätmisel või avalduse viivitamisel vastutavad esitamata jätmises või esitamise viivitamises süüdi olevad juhatuse liikmed seltsile või kolmandatele isikutele sellega tekitatud kahju eest solidaarselt.
9.2.3    seltsi liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
9.2.4    seltsi võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjas ettenähtud organite liikmeid;
9.2.5    muudel seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
9.3  Seltsi sundlõpetamine kohtuotsuse alusel:
9.3.1    seltsi eesmärk või tegevus on vastuolus seaduse, põhiseadusliku korra või heade kommetega;
9.3.2    seltsi tegevus ei vasta tema põhikirjalistele eesmärkidele;
9.3.3    seltsi põhitegevuseks saab majandustegevus;
9.3.4    kui juhatuse liikmed ei esita seaduses sätestatud lõpetamise avaldust;
9.4  Likvideerimine:
9.4.1    seltsi lõpetamisel toimub selle likvideerimine kui seaduses ei ole sätestatud teisiti;
9.4.2    likvideerimismenetluses tuleb seltsi nimele lisada märkus "likvideerimisel".
9.5  Likvideerijate õigused ja kohustused:
9.5.1    likvideerijatel on juhatuse liikme õigused ja kohustused, mis ei ole vastuolus likvideerimise eesmärgiga;
9.5.2    likvideerijad lõpetavad seltsi tegevuse, nõuavad sisse võlad, võõrandatud vara, rahuldavad võlausaldajate nõuded ja annavad allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele;
9.5.3    likvideerijad võivad teha ainult neid tehinguid, mis vajalikud seltsi likvideerimiseks.

10. VASTUTUS.
10.1    Selts vastutab oma kohustuste eest kogu temale kuuluva varaga.
10.2    Selts ei vastuta oma liikmete kohustuste eest.

11. VARA JAOTAMINE.
11.1    Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate kõikide nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, sh riigile või kohalikule omavalitsusüksusele.
11.2    Seltsi sundlõpetamise korra põhjusel, et selle eesmärk või tegevus on vastuolus kriminaalkoodeksi, põhiseadusliku korra või heade kommetega, jääb pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist järele jäänud vara riigile.

Põhikiri on kinnitatud seltsi asutamiskoosolekul 16.11.2003.a, muudetud seltsi 12.03.2006.a, 11.10.2009.a ja 03.12.2011.a üldkoosoleku otsusega


Juhatuse liikmed

Kalle Tappo

Jaan Timmer

Kalle Kohver

Ott Penek