MTÜ KÕRTSIALUSE KÜLA SELTS » Tegevuse eetilised põhimõtted

MTÜ KÕRTSIALUSE KÜLA SELTSI (edaspidi MTÜ) TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED

Demokraatlik juhtimine ja toimimine
1. MTÜ-l on selge ja arusaadav missioon. MTÜ järgib oma missiooni täitmisel põhikirja.
2. MTÜ esindab inimeste erinevaid huvisid ja vajadusi.
3. MTÜ kui ühiskonnaliikmete vabatahtlik ühendus väärtustab oma liikmeid, kindlustab ühenduse demokraatliku juhtimise juhatuse ja üldkoosoleku kaudu.
4. MTÜ peab inimeste kaasamist ja vabatahtlikku tööd kodanikuühiskonna alustalaks, väärtustab kodanikke ja nende vabatahtlikku tööd.
5. MTÜ püüdleb järjekindlalt oskusliku tegutsemisega täiuslikkuse poole, et saavutada parimaid tulemusi.
6. MTÜ, saades vahendid oma tegevuseks peamiselt toetajatelt ja annetajatelt, kasutab saadud vahendeid otstarbekalt ja sihipäraselt.

Kodanikujulgus ja hoolivus
7. MTÜ ilmutab kodanikujulgust võitluses ühiskonnas esineva ebaõigluse vastu.
8. MTÜ ei kasuta ega propageeri vägivalda oma seisukohtade väljendamiseks, eesmärkide ja avalikkuse tähelepanu saavutamiseks.

Vahendite ja vara heaperemehelik ning säästlik kasutamine
9. MTÜ kasutab loodus-, inimvara ning ainelisi ja varalisi vahendeid heaperemehelikult ning säästlikult
10. MTÜ lähtub taotlejajana headest rahastamistavadest, eelarvete põhjendatusest ja läbipaistvusest ning hoidub topeltrahastamisest.

Vastutus ja aruandmiskohustus
11. MTÜ annab oma tegevusest aru ning vastutab asutajate, liikmete, toetajate, annetajate ja avalikkuse ees.
12. MTÜ lähtub raamatupidamises ja aruandluses heast raamatupidamistavast.
13. MTÜ avalikustab oma tegevuse sisulise ja rahalise aruande vähemalt kord aastas üldkoosolekul ja aastaaruandes.

Avatus ja läbipaistvus
14. Informatsioon MTÜ missiooni, liikmeskonna, tegevuse ja rahastamise kohta on avalik ja arusaadav.
15. MTÜ suhtleb avatult ja otsekoheselt oma nime all ega tegutse anonüümselt.
16. MTÜs on avatud uutele ideedele ja erinevatele seisukohtadele ning koostööle ühiste eesmärkide saavutamiseks.

Sõltumatus ja huvide konflikti vältimine
17. MTÜ on oma eesmärgiseadmistes, otsustes ja tegevuses sõltumatu ei sattu erakonna, avaliku institutsiooni või äriühingu kontrolli alla, millega ta kaotab oma sõltumatuse ja avalikes huvides tegutsemise võime.
18. MTÜ ja seal tegutsevad isikud hoiduvad sattumast huvide konflikti. Huvide konflikti ilmnemisel võtab ühendus tarvitusele vajalikud abinõud selle lõpetamiseks.

Sõnapidamine ja ideede autorluse tunnustamine
19. MTÜ peab kinni nii kirjalikest lepingutest kui suulistest kokkulepetest.
20. MTÜ austab teiste ühenduste ideede ja projektide autorlust.

Sallivus
21. MTÜ tunnustab mõtteviiside erinevust, ühenduste ja nende eesmärkide mitmekesisust.
22. MTÜ ei halvusta ega laima teisi ühendusi, nende seisukohti ja neis tegutsevaid isikuid.

MTÜ KÕRTSIALUSE KÜLA SELTSI TEGEVUSE EETILISED PÕHIMÕTTED ON VASTU VÕETUD 12.06.2011 ÜLDKOOSOLEKUL